Структура

  1. Наука
    1.1. Научна секция

Агротехника и семезнание


Светлана Павлова Стоянова
Светлана Павлова Стоянова

гл. ас. д-р Светлана Павлова Стоянова
Научна компетентност: хербология

тел. 088 211 9785

е-mail: sv_stoianova@mail.bg

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com