Структура

  1. Наука
    Научен отдел

Агротехника на полски култури и лоза в условия на конвенционално и биологично земеделие

Проучване на отделни звена от технологиите за конвенциално и биологично производство на растителна продукция от основните полски култури, съобразно изискванията на устойчивото развитие на земеделието в Русенски регион. Актуализиране на създадената база данни, от извеждания най-дългогодишен в страната траен торов опит, заложен през 1912 г.

Изследване влиянието на някои стресови климатични фактори върху посевните и биологичните качества на семената на нови селекционни линии и сортове зърнено-житни и зърнено-бобови култури – в лабораторни, вегетационни и провокационно-полски опити  Извършване на биохимични анализи на растителни и почвени проби при екстремни климатични условия. Изпитване на съвременни листни почвено торове като средства за борба със сушата.

Завеждащ отдел:
гл. ас. д-р Евгения  Добрева Жекова-Неделчева - ентомология

Научни сътрудници и компетентност


Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
e-mail: izs.rousse@gmail.com