Структура

  1. Наука
    Научни отдели:

Агротехника на полски култури и лоза в условия на конвенционално и биологично земеделие


Бюро за научно обслужване (БНО)

Към института функционира Бюро за научно обслужване, което на национално и регионално ниво популяризира и внедрява научните постижения, оказва  консултантска помощ на земеделските производители.


Телефон: +359 82 820 801
Факс: +359 82 820 800


Институтът поддържа двустранно научно сътрудничество в областта на селекцията на полски култури, лоза и  семепроизводството със сродни чуждестранни институти

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
e-mail: izs.rousse@gmail.com