Сортове на института

Царевица


ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД Рс 424

Простият междулинеен хибрид Русе 424 (Рс 424) е създаден от авторски колектив в ИЗС „Образцов чифлик" -Русе. По вегетационен период се отнася към групата на средноранните царевици FАО 420. Растенията са еднокочанни. Високи са 175 - 200 сm и залагат kочана на 50 - 65 сm от повърхността на почвата. Кочаните са с дължина 19-21 сm и с 14 реда. Зърното е жълто, типичен конски зъб.

ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД Рс 424
Царевичен хибрид Рс 424

Хибридът Рс 424 проявява високи продуктивни възможности и средно за периода 1992 –1996 г.. превишава стандар­тите Изела и Панония, съответно с 6,9% и 4,4%. Характерни за Рс 424 са продължителност на периода от поникването до изсвиляването равна на тази на хибридите от група 300 по FАО и съдържание на влага в зърното при прибирането еднакво с това на хибридите от група 430 - 440 по FАО.

Рс 424 проявява добра устойчивост към икономически важните болести по царевицата и много висока толеран­тност към стрес от засушаване. Оптималната гъстота на посева на хибрида Рс 424 е 5500 - 6000 растения на dа при условия без напояване и 8000 - 8500 растения на dа при поливни условия. Хибридът е признат и райониран на 52 пленум на ДСК през 1997 г.ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД Рс 464

Простият междулинеен хибрид Пристис (Рс 464) е създаден от авторски колектив в ИЗС „Образцов чифлик" - Русе. По вегетационен период се отнася към групата на средноранните царевици FАО 510.

ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД Рс 464
Царевичен хибрид Рс 464

Растенията средно са високи 208 сm и залагат първия си кочан на 91 сm от повърхността на почвата. При благоприятни условия формира 130 кочана на 100 растения. Кочаните са с дължина 22сm и с12-14 реда. Зърното е жълто, типичен конски зъб. Хибридът Пристис (Рс 464) е с добри продуктивни възмож­ности. По добив на зърно превишава стандартите - Кн 460 при неполивни и поливни условия средно с 8%, Р 3737 съответно с 4,15% и 6% и Кн 530 при неполивни условия с 6%. Много ценни негови качества са толерантността му към стрес от засушаване, добра устойчивост към полягане и икономически важните болести по царевицата.

Оптималната гъстота на посева на хибрида Пристис (Рс 464) е 5500 - 6000 растения на dа при условия без напояване и 6500 - 7000 растения на dа при поливни условия. Признат е за оригинален и е райониран за цялата страна под името Рс 464 от групата на средноранните царевици на 47 пленум на ДСК през 1992 г., а на 52 пленум на ДСК през 1997 г. е отнесен към групата на среднокъсните царевици и е преименуван в Пристис (Рс 464).ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД Рс 555

Прост междулинеен хибрид създаден от авторски колек­тив в ИЗС „Образцов чифлик"- Русе.

ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД Рс 555
Царевичен хибрид Рс 555

По вегатационен пе­риод се отнася към група 500 по FАО. Растенията му са със средна височина 210 сm. Първият си кочан залага на висо­чина 90 сm от повърхността на почвата. При благоприятни условия формира над 130 кочана на 100 растения. Кочаните му са с дължина 18-20 сm и 16 реда. При тези условия е равен по добив на зърно със стандарта Кн. 530, но при стрес от засушаване го превишава с 12.5%. В сравнение с него се прибира с по-ниско съдържание на влага в зърната и е с много по-устойчиво на полягане стъбло. Практически е устой­чив и на икономически важните болести по царевица.

Признат е за оригинален и е райониран за цялата страна през 1994 год.ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД РК 588

Прост междулинеен хибрид създаден от авторски колек­тив в ИЗС „Образцов чифлик"-Русе. По вегетационен пе­риод се отнася към група 580 по FАО. Растенията му са със средна височина 220 сm. Първият кочан залага на висо­чина 103 сm от повърхността на почвата. При благоприятни условия формира над 150 кочана на 100 растения. Кочаните му са с дължина 19-20 сm и с 14-16 реда.

ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД РК 588
Царевичен хибрид РК 588

РК-588 е с добри продуктивни възможности. При неполивни и поливни условия той превишава по добив зърно хибрида Кнежа 530 средно с 9.5% и 5.0 %, а при неполивни стандарта Н-708 с 2.7 %. Толерантен е към стрес от засушаване. Притежава здраво, устойчиво на пречупване стъбло и е устойчив на икономически важните болести по царевицата.

Признат е за оригинален и е райониран за цялата страна през 1992 год.Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
e-mail: izs.rousse@gmail.com