Структура

  1. Наука
    Научни отдели:

Агротехника на полски култури и лоза в условия на конвенционално и биологично земеделие


Лабораторен комплекс

Научно-изследователската дейност се обслужва от 5 лаборатории. В тях работят добре квалифицирани специалисти с висше и средно специално образование.

  1. Лаборатория по  биохимия и агрохимия
  2. Лаборатория по технологични качества на семената
  3. Лаборатория по фитопатология
  4. Лаборатория по физиология и посевни качества на семената
  5. Лаборатория по ентомология

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
e-mail: izs.rousse@gmail.com