Актуално

Обява за конкурс за академична длъжност 'асистент'

Институтът по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе, към Селскостопанска академия – София, обявява три конкурса (по документи) за академична длъжност „асистент” в област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина: в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – 1бр.; по научна специалност “Агрохимия” – 1 бр. и научна специалност „Биологично земеделие” – 1 бр., със срок от 1 (един) месец считано от 01.11. 2019 г. до 01.12.2019 г.

Документите за участие в конкурсите се подават в Деловодството на Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик”, гр. Русе 7007, ул."Проф. Иван Иванов" 1, тел.:+359 82 820 801, GSM. 089 331 7059.

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com