Актуално

ИЗС „Образцов чифлик” Русе обявява конкурс за асистенти

ОБЯВА

Институтът по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе, към Селскостопанска академия – София, обявява 4 /четири/ конкурса за академична длъжност „асистент”.

  •  В област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – 2 /два/ конкурса.
  •  В област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Общо земеделие“ – 2 /два/ конкурса.

Кандидатите за участие в конкурсите за академична длъжност „асистент” подават следните документи:

- Заявление до Директора на структурното звено, за допускане до конкурс;

-   Автобиография – европейски образец;

- Копие на диплом за висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“, по специалността и приложенията към тях;

- Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

- Публикации и други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидатите в съответната научна област (при наличие на такива);

- Свидетелство за съдимост (при постъпване на работа);

- Медицинско свидетелство (при постъпване на работа);


Всички конкурси са със срок 2 месеца от публикуване на обявата.
Срок за подаване на документи: до 01.02.2021 г.

За справки и документи: Деловодството на Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик”, гр. Русе 7007, ул."Проф. Иван Иванов" №1, тел.:+359 82 820 801, GSM. +359 89 331 7059.

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com