Актуално

ОБЯВА

Във връзка със заповед на Председателя на Селскостопанска академия – София (№ РД-04-19/30.03.2021 г.) и обявен конкурс за директор на Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе, Програмата за развитие и управление на Института за периода 2021-2024 г. на кандидата е достъпна за информация на уебсайта на Селскостопанска академия, както и на следния линк (19.05.2021 г.)

Програма на доц. д-р Галина Дякова

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com