Актуално

ИЗС 'Образцов чифлик' - Русе обявява два конкурса за академична длъжност 'асистент'

Институтът по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе, към Селскостопанска академия – София, обявява два конкурса за академична длъжност „асистент” в област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина: в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност “Общо земеделие” – 1 бр. и по научна специалност “Агрохимия” – 1 бр, със срок от 3 (три) месеца, считано от 01.12.2021 г. до 01.03.2022 г. вкл. Документите за участие в конкурсите се подават в Деловодството на Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик”, гр. Русе 7007, ул."Проф. Иван Иванов" №1 или на e-mail: izs.rousse@gmail.com.

 Телефон за контакт: +359 82 820 801, GSM 089 331 7059 – гл. ас.д-р Любомир Иванов

Кандидатите за участие в конкурсите за академична длъжност „асистент” подават следните документи:

  • Заявление до Директора на структурното звено, за допускане до конкурс (свободен текст);
  •  Автобиография – европейски образец;
  • Копие на диплом за висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“, по специалността и приложенията към тях;
  • Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);
  • Публикации и други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидатите в съответната научна област (при наличие на такива);
  • Свидетелство за съдимост (при постъпване на работа);
  • Медицинско свидетелство (при постъпване на работа)

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com