Актуално

ИЗС 'Образцов чифлик' - Русе обявява конкурс за академична длъжност 'главен асистент'

Институтът по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” в област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина: професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Мелиорации (включително почвена ерозия и борба с нея)“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие в конкурса се представят в ЦУ на Селскостопанската академия, 1373 София, ул. Суходолска № 30, стая No 102, от 9 до 17 ч., тел. за контакти 02 812 75 60.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 29 от 12.04.2022 г.

Дати:

Начална дата: 12.04.2022 г.

Крайна дата: 12.06.2022 г.

Дата на публикуване в ДВ: 12.04.2022 г.

Контакти:

ЦУ на Селскостопанската академия, 1373 София, ул. Суходолска № 30, тел. за контакти 02 812 75 60.

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com