Актуално

ИЗС „Образцов чифлик” Русе ще проведе търг

ИЗС „Образцов чифлик” Русе открива процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

- Помещение № 7" и Помещение № 8", които са част от сграда „Гаражни клетки” в селскостопанския двор на Института, кв. Образцов чифлик, гр. Русе.

Двете помещения са едно до друго и между тях няма преградна стена, поради което участниците в търга трябва да играят за двете помещения заедно.

Срок за приемане на офертите:

- 30.06.2022 г. - 29.07.2022, до 15:00 часа.


Търгът ще се проведе на 01.08.2022г. от 9:00ч.

Телефон за информация: 082 820801.

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
e-mail: izs.rousse@gmail.com