Актуално

ИЗС 'Образцов чифлик' - Русе обявява два конкурса за академична длъжност 'асистент'

Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе, от системата на  Селскостопанска академия – София, обявява два конкурса за заемане на академична длъжност „асистент”:

Ø  по научна специалност “Общо земеделие” – 1бр.

професионално направление 6.1. Растениевъдство,

област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

 

Ø  по научна специалност “Агрохимия (Химия)” – 1 бр.

професионално направление 6.1. Растениевъдство

област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,

или

професионално направление 4.2. Химически науки,

област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика

 

със срок за подаване на документи 3 (три) месеца, считано от 01.10.2022 г. до 31.12.2022 г. вкл.

 

Необходими документи:

1. Заявление до  Директора на ИЗС „Образцов чифлик”- Русе – свободен текст

2. Автобиография

3. Копие на диплома за висше образование с приложението – степен „бакалавър”

4. Копие на диплома за висше образование с приложението – степен „магистър”

5. Копие на диплома за образователна и научна степен „доктор” (ако има такава)

6. Заповед за отчисляване от докторантура с придобито право на защита (ако има такава)

7. Публикации и други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област (ако има такива)

8. Медицинско свидетелство

9. Свидетелство за съдимост

 

Документите за участие в конкурсите се подават в Деловодството на Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” на адрес: гр. Русе 7007, ул."Проф. Иван Иванов" 1 или на e-mail: izs.rousse@gmail.com

За информация: гл. ас. д-р Любомир Иванов 082 820 801, 089 331 7059

 

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
e-mail: izs.rousse@gmail.com