Актуално

ИЗС 'Образцов чифлик' - Русе обявява търг

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 2 обекта - публична държавна собственост:

1. Полицейска сграда (КПП), която се намира в кв. Образцов чифлик, гр. Русе (до Трафопоста)

2. Стая № 3, която се намира в обект "Административна сграда", I-ви етаж, ул. "Чинар" 1,  кв. ДЗС, гр. Русе

Краен срок за приемане на заявленията – 19.04.2023 г., до 15:30 ч.

Търгът ще се проведе на 20.04.2023 г.

Телефон за информация: 082 820 801

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
e-mail: izs.rousse@gmail.com