Актуално

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе взе участие в информационно събитие, организирано от РУО - Русе

На 09.05.2023 г. ИЗС „Образцов чифлик” – Русе взе участие в информационно събитие за популяризиране резултатите от проекти финансирани от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 и организирано от Областният информационен център – Русе в партньорство с РУО–Русе.

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе е партньор на ПГСС „Ангел Кънчев” в дейности по проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики–2“ и осигурява наставници и възможност за практикуване в реална работна среда на 15 ученици от професиите “Техник на селскостопанска техника”, “Фермер” и “Лаборант”.

Учениците от професия “Техник на селскостопанска техника” придобиват практически познания свързани с технологичните процеси в земеделските предприятия, начините за експлоатация и обслужване на земеделската техника и инвентар.

Учениците от професия “Фермер” придобиват практически познания свързани със защитата на растенията, прогнозата и сигнализацията при отглеждането на растителна продукция.

Учениците от професия “Лаборант” придобиват практически познания свързани с работата в различни лаборатории - анализи, използвани методи и оборудване.

Положителните ефекти от дуалното обучение и ученическите практики представени на събитието бяха високо оценени от г-н Пенчо Милков – кмет на гр. Русе, г-жа Детелина Ачева – зам.-областен управител и г-жа Росица Георгиева – началник на РУО-Русе.Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
e-mail: izs.rousse@gmail.com