Актуално

ИЗС 'Обр.чифлик' Русе предлага

сертифицирани семена от овес сорт "Образцов чифлик 4"  и лозов посадъчен материал от сорта " Велика" на конкурентни цени. За контакти :тел:+359 82 820 801, факс: +359 82 820 800
e-mail: izsruse@ru-se.com

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com