Актуално

На 31.05.2012 - 01.06.2012 г.

академичният състав на Института участва в курс „Използване на съвременен софтуер със свободен достъп (open source) – езика R при архивиране, анализиране и визуализиране на резултатите от научните изследвания” в Русенски Университет, воден от доц.д-р Емил Молле, по учебника „Биостатистика”, 2012 г. (Изд. на ЛТУ - София) от доц. Емил Молле - ЛТУ. 

Колективът се  запозна с теоретичните и практически особености на съвременните методи за анализ на данни от най-разнообразен характер – количествени признаци, наблюдения за процеси във времето (времеви редове), основни оптимизационни методи, методи за отсяване на фактори, както и със специфични модели, характерни за определена изследвателска област.

 

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com