Актуално

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ИЗС 'ОБР.ЧИФЛИК' - РУСЕ

Изх. № 752/24.09.2012 г.

 

 

 

 

 

До

Проф. д-р Петър            Славейков

Председател

ССА

 

Копие до:

Г-жа Светла Василева

Председател

ФНСЗ

 

Инж. Здравчо Здравчев

Председател

НФТИНИ

 

 

На 13.09.2012 г. Общото събрание при ИЗС „Образцов чифлик” - Русе взе решение да изрази своето недоволство от ограничаване на разходите и от ниските трудови възнаграждения в Института, като прие Декларация, подписана от персонала, която да бъде изпратена до ЦУ на ССА и до централите на двата синдиката.

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

на

Общото събрание при ИЗС „Образцов чифлик” – Русе

 

 

УВАЖАЕМИ ПРОФ. СЛАВЕЙКОВ,

 

Общото събрание при ИЗС „Образцов чифлик” изразява своето недоволство от недостатъчните средства за научна и производствена дейност в Института и от унизително ниските трудови възнаграждения.

          Болшинството от работещите в Института са с доходи, далеч под прага на бедността. Заплатите не са актуализирани от 2008 г.  Живеем под постоянен стрес за оцеляване – както нашето и на семействата ни, така и на Института.

          При приоритетно развитие на земеделието и туризма в България, като членка на Европейския съюз, средствата за развитие на земеделската наука са нищожни, а заплатите в Академията са обидно ниски.

           ИЗС „Образцов чифлик” е един от основните производители на семена на полски култури от високи категории и на лозов посадъчен материал. Разполагаме с над 7000 дка обработваема земя и добра материална база. Имаме приходи, които позволяват собствена самоиздръжка. Въпреки това, не се отпускат достатъчно средства за нормалното протичане на работния процес, сградите се рушат, а машините и оборудването не се поддържат в изправно състояние, поради липсата на финанси. По време на кампанията отново с дни сме без гориво, поради неплащане.

           ИЗС „Образцов чифлик” е най-старото огнище на селскостопанската наука и опитното дело в България и един от символите на Русе. Всички ние, работещите тук, изразяваме своята тревога за съдбата на Института. Основна причина за текучеството на кадрите са ниските заплати (по-ниски от заплатите в другите звена на ССА) и липсата на минимални социални придобивки, като служебен транспорт и дневен порцион, които са необходими, поради отдалечеността на Института на 15 км  от града, лошата инфрактуктура и комуникации в района. Няма човек, работещ при нас без заеми. Често идват писма за запор на заплатите, поради закъснели вноски или неплатени сметки. Това не е от недобросъвестност, а от невъзможност. Хората ни понякога нямат пари за храна и за път до работа.

           През последните месеци, упорито се говори за реформа в ССА. Но реформа, изразяваща се само в съкращаване на персонала и ограничаване на разходите би довела единствено до унищожаване на замеделската наука в България.

Проф. Славейков, разчитаме на Вашето разбиране и управленчески умения. Искрено се надяваме, че ще заемете твърда позиция пред съответните инстанции за спасяването на Института и подобряване на финансовото състояние на работниците и служителите, като подкрепите правото ни на достойно съществуване.

 

Приложение: Списък на лицата, подкрепили Декларацията

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com