Актуално

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТИ

ИЗС „Образцов чифлик“, Русе

обявява конкурси за доценти по: научната специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“, професионално направление 6.1. Растениевъдство – един; научната специалност „Лозарство“, професионално направление 6.1. Растениевъдство – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи  - в института.

Русе, кв. "Образцов чифлик", тел. 082/820 801.

(ДВ, бр. 104 от 03.12.2013 г.)

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com