Актуално

Обява за обществена поръчка

На 20.12.2013 г. ИЗС „Образцов чифлик” открива  обществена поръчка за "Доставка на минерални торове, препарати за РЗ и семена за 2014 г."

Документи за участие
се получават всеки работен ден от 9:00 до 15:00 h в Дирекцията на ИЗС „Образцов чифлик” — гр. Русе, кв. Образцов чифлик, ул. “Проф. Иван Иванов” № 1, ет. ІІ.

Начин на плащане
– в касата на Института или чрез наложен платеж.

Изискуеми документи и информация:

1. Списък на основните договори за доставка, изпълнени през последните 3 години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение;
2. Описание на техническото оборудване и мерките за осигуряване на качеството, както и на оборудването за изпитване и изследване;
3. Списък на техническите лица, включително и на тези, отговарящи за контрола на качеството;
4. Образци, описание или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят;
5. Сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти;
6. Документи, удостоверяващи образованието и квалификацията на лицата, които отговарят за доставките;
7. Декларация за средния годишен брой на работници и служители и за броя на ръководните служители на кандидата.

Срок за закупуване на документи за участие: 31.01.2014 г. до 15:00 h.
Цена 12 лв.

Срок за представяне на офертите за участие: 12.02.2014 г. до 15:00 h.

Прогнозна стойност: около 300 хил. лв.

За информация: тел. 082/82-08-01 — Ангелина Димитрова

     089/827-60-60 — Димо Недялков, зам.-директор ПЕБ.

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com