Актуално

Процедура за заемане на академична длъжност 'доцент', обявена в ДВ бр. 104 от 03.12.2013 г.

Професионално направление: Растениевъдство, ш.6.1.
Научна специалност: Лозарство, ш.04.01.17.

Кандидат: гл.ас. д-р Галина Йорданова Дякова

Научно жури:

1. Проф. дсн Валентин Ройчев Ройчев
2. Проф. д-р Кирил Тодоров Попов
3. Акад. проф. дсн Славчо Георгиев Панделиев
4. Доц. д-р Васил Николов Ковачев
5. Доц. д-р Ангел Стойчев Иванов
6. Доц. д-р Виолета Колева Димитрова
7. Доц. д-р Мирослав Найденов Иванов

Документи на кандидата - http://dox.bg/files/dw?a=fdfc82a6c0

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com