Актуално

Процедура за заемане на академична длъжност 'доцент', обявена в ДВ бр. 104 от 03.12.2013 г.

Професионално направление: Растениевъдство, ш.6.1.
Научна специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения, ш.04.01.05.

Кандидат: гл.ас. д-р Веселин Йорданов Дочев

Научно жури:

1. Проф. дссн Иван Димитров Панайотов
2. Доц. д-р Гинка Иванова Рачовска
3. Проф. дсн Дияна Лилова Светлева
4. Проф. дсн Неделчо Тодоров Мерсинков
5. Доц. д-р Невенка Димитрова Ганушева
6. Доц. д-р Дечко Иванов Дечев
7. Доц. д-р Димитрия Стоилова Петкова

 Документи на кандидата - http://dox.bg/files/dw?a=cad76f64e7

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com