Актуално

Предстои публична защита на дисертационен труд

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ БИОЛОГИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОДУКТИВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА САМООПРАШЕНИ ЛИНИИ ЦАРЕВИЦА И ТЕХНИ ТЕСТКРОСИ, КАТО ИЗХОДЕН МАТЕРИАЛ ЗА СЕЛЕКЦИЯ”Автореферат
с автор ас. ЛЮБОМИР ИЛИЕВ ИВАНОВ от ИЗС “Образцов Чифлик” - Русе, докторант на самостоятелна подготовка към Институт по фуражните култури - Плевен, за присъждане на ОНС “Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, от професионално направление ш.6.1. Растениевъдство.

НАУЧНО ЖУРИ:
Проф., д-р Даниела Върбанова Кертикова – Рецензия
Доц., д-р Димитрина Йотова Илчовска – Рецензия
Доц. д-р Стефан Владимиров Вълчинков – Становище
Проф. д-р Дочка Ценова Димова – Становище
Доц. д-р Анелия Илиева Кътова – Становище

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 28.10.2015г. (сряда) от 10:30 часа в заседателната зала на Институт по фуражните култури, Плевен.

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com