Актуално

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе започва обществена поръчка

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе започва обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет „Доставка на минерални торове, продукти за РЗ и семена за посев през 2016 г.”

 

Цялата документация е достъпна в „Профил на купувача” на интернет адрес http://izs-ruse.org/obshtestveni-poruchki-profil-na-kupuvacha.php

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com