Актуално

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе започва обществена поръчка

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе започва обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИЗС "Образцов чифлик" Русе".

 

Цялата документация е достъпна в „Профил на купувача” на интернет адрес http://izs-ruse.org/obshtestveni-poruchki-profil-na-kupuvacha.php

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com