Актуално

Румънски земеделци черпят опит от Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик”, Русе

               На 17.03. 2017 г. бе проведена традиционната среща-заседание на българо-румънската земеделска група в Русе, на която румънски земеделци се запознаха с дейността на Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“.

               Сред официалните гости на срещата бяха Дорин Октавиан и Флорин Николае, държавен секретар и член на неговия кабинет в Министерството на земеделието на Румъния. От българска страна присъстваха проф. д-р Христо Даскалов, заместник-председател на Селскостопанска академия гр. София, доц. д-р Галина Дякова, доц. д-р Димо Недялков, доц. д-р Веселин Дочев, директор и зам.-директори на Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ Русе, представители на академичният състав, Зам. Областен управител на Русе,  Областна служба „Земеделие и гори”, Областна служба за съвети в земеделието, проф. Петър Димитров от РУ „Ангел Кънчев“ и земеделски производители от Русенска област.

               Заседанието бе открито от областния управител на Русе, доц. д-р Стефко Бурджиев, който представи присъстващите румънски и български гости.

               Фокусът беше поставен върху Института по земеделие и семезнание „Обрацов чифлик“ Русе, неговата история и тенденциите за развитие. Доц. д-р Дякова запозна  присъстващите с материално-техническата база на Института, създаването на нови линии и сортове на някои култури, технологии за отглеждане на полски култури и лоза и извършваната селекционна дейност. Тя представи част от проектите, в които е участвал Института и осъществените международни контакти. Не на последно посочи, че Институтът поддържа растителен геофонд от 12 869 образци сред които пшеница, овес, фасул, люцерна и други.

             „Ние сме доста зарадвани от интереса, проявен към института. За всеки научен работник, това е признание за положените усилия и мотивация за понататъшни научни изследвания“, коментира доц. Дякова. Сортовете люцерна и лоза, селектирани в института, са атрактивни и за румънските производители, тъй като са създадени при почти идентични климатични условия- и има проявен интерес от известно време към тях”.

              Дискусията продължи на територията на Института, където двете делегации имаха възможността да се запознаят с дейността му. Доц. д-р Дякова прие предизвикателството да изпълни приетото по-рано решение за организиране на своеобразно състезание между ППК „Старт 93”, с. Караманово и Костел Патеръу, български и румънски производители на органична тор. Експериментът ще се проведе в опитното поле на института и резултатите ще се докладват в комисията след неговото приключване.

          След посещението на румънците  се надяваме  на бъдеща съвместна работа в областта на земеделската наука, ще може да търсим и общо европейско финансиране. Реалните резултати  се измерват чрез създадените партньорства между институциите и  сключените договори.


Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com