Актуално

ИЗС „Образцов чифлик“ – Русе обявява конкурси за кадемична длъжност „Главен асистент”

Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ – Русе, към Селскостопанската академия – София, обявява два конкурса за академична длъжност „Главен асистент”:

1. В областта на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – едно място;

2. В областта на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2. Растителна защита, научна специалност „Растителна защита“ (хербология) – едно място,;

Срок - 2 месеца от обнародване в „Държавен вестник“. Справки и документи – Отдел „Личен състав”, тел. 082/820801.


Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com