Актуално

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

ИЗС „Образцов чифлик” - Русе открива процедура по провеждане на търг за отдаване под наем на:

 

1. Позиция № 1 - Отдаване под наем на обект „Полицейска сграда /КПП/”, която се намира до Трафопоста в кв. Образцов чифлик, гр. Русе.

2. Позиция № 2 - Отдаване под наем на стая № 3, I-ви етаж в обект „Административна сграда”,  кв. ДЗС, гр. Русе.

3. Позиция № 3 - Отдаване под наем на помещение „Бивше караулно помещение”, което се намира в селскостопанския двор на Института, кв. Образцов чифлик, гр. Русе.        

Търгът ще се проведе на 25.04.2018г..

Телефон за информация: 082 820801.

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com