Актуално

ИЗС 'Образцов чифлик' обявява търг

ИЗС „Образцов чифлик” - Русе открива процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на следната движима вещ – частна държавна собственост:

- трактор К 701 - 1 брой.

Срок за приемане на заявленията за участие – от 30.05.2019г. до 05.06.2019г., включително.

- час: 8:30 – 15:30

Търгът ще се проведе на 06.06.2019 г. от 9:00ч.

Телефон за информация: 082 820801.

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com