Актуално

Заповед РД 05-34/21.06.2019 за продажба на трактор К 701

На основание чп. 64. aл. 1 от ЗДС. чп. 69. an 1 от ППЗДС и чп. 16 от Наредба №7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна дьржавна собственост

ЗАПОВЯДВАМ

1.    Прекратявам вторият търг с тайно наддаване за продажбата на следната движима вещ - частна държавна собственост на ИЗС „Образцов чифлик" Русе:
- трактор К 701 с Per. № Р 01019
2.    На основание чл. 16, ап. 1 от Наредба №7 от 14.11.1997 г. непродадената
движима вещ включена в два последователни търга с тайно наддаване да се  продаде на първия по време кандидат - купувач, заявил писмено желанието си като закупи вещта по цена не по-ниска от 60 % от първоначалната тръжна цена, т.е.:
-7 160 лв. Х60% = 4 296 лв., без ДДС
3.    Определям следната продажна цена на трактор К701 с Per. No Р 01019:
-    5 864 лв., без ДДС
Посочената продажна цена е равна на балансовата стойност на трактора, който е заведен в сч. с/ка 204/9 - други машини, съоръжения и оборудване под инвентарен № 2049046.
4.    Тракторът се намира в,гр. Русе, кв. ДЗС. селскостопански двор на Научно-експерименталната база към ИЗС „Образцов чифлик" Русе и оглед може да се прави всеки работен ден. след предварително уточнение с Димчо Недялков - директор на „НЕБ" на GSM - 0898276060,
5.    Техническите характеристики на продаваната вещ са:

-    вид - трактор колесен /употребяван/
-    марка - Кировец
-    модел - К 701
-    рама № 8905727
-    Регистрационен номер - Р 01019
-    максимална скорост 40 км/ч
-    мощност - 300 к.с.
-    брой на осите - 2
-    година на производство - 1986г.
-    Свидетелство за регистрация No Р 0000495 А

6. Писмено Заявление от кандидат - купувача се подава в ИЗС „Образцов чифлик” на адрес;
-    гр. Русе, п. код 7007
-    кв. Образцов чифлик
-    ул Проф. Иван Иванов № 1
-    Административна сграда, Дирекция, ll-ри етаж
-    тел.; 082 820801 - Ангелина Димитрова
7. Време за подаване на заявленията
- от 8,30 до 15,30 ч.
8. Начин на плащане на продадената вещ -
- по банков път по сметката на ИЗС „Образцов чифлик'' Русе:
IBAN - BG 47 UNCR 75273145673701, BIC- UNCRBGSF,
банка „Уникредит Булбанк" - клон Русе.
9.    Явилият се купувач заплаща цената в срок до 3 работни дни от подаване на Заявлението за закупуване на трактора и получава вещта в деня на плащането /чл. 16, ап. 4 от Наредба 7 от 14.11.1997 г. /.
10.    Срокът за явяване на купувач за вещта на основание чл. 16 от Наредба 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост е 30 дни от издаване на настоящата заповед.
11.    Настоящата заповед да се постави на Информационното табло и електронната страница на Института в деня на издаването й. както и връчена на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com