Актуално

ИЗС 'Образцов чифлик' обявява търг

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе открива процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

 

За Позиция № 2 – „Навес № 1”, който се намира в селскостопанския двор на Института, кв. Образцов чифлик, гр. Русе.

Срокът за приемане на офертите е:

- от 08:30 часа на 26.08.2019 г.

- до 15:00 ч. на 16.09.2019 г.

Търгът ще се проведе на 17.09.2019 г. от 09:00 ч.

 Телефон за информация: 082 820 801 или 088 211 9781

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com