Актуално

Обява за конкурс за академична длъжност 'главен асистент'

Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” - Русе

04.10.2019 – 04.12.2019

Звено: Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе

Описание:

Институтът по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе, към Селскостопанска академия – София, обявява два конкурса за академична длъжност „главен асистент” в област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина: в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – едно място; в професионално направление 6.2. Растителна защита, научна специалност „Растителна защита“ (ентомология) – едно място, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие в конкурса се подават в ЦУ на Селскостопанската академия - София 1373, ул. Суходолска № 30, Отдел „Наука и образование”, тел. 02/812 75 60.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 78 от дата 04.10.2019 г.

Дати:

Начална дата: 04.10.2019 г

Крайна дата: 04.12.2019 г.

Дата на публикуване в Държавен вестник: 04.10.2019 г.

Контакти:

София 1373, ул. Суходолска № 30, Отдел „Наука и образование”,

тел. 02/812 75 60

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com