ВИЖТЕ АКТУАЛНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИОбществени поръчки - профил на купувача

Обществена поръчка с предмет „Доставка на минерални торове, продукти за РЗ и семена за посев през 2016 г.”

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе започва обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет „Доставка на минерални торове, продукти за РЗ и семена за посев през 2016 г.”

Решение

Обявление

Документация за участие в открита процедура

Предмет и условия за изпълнение на поръчката

Методика за оценка на офертите

Техническа спецификация

Техническа спецификация - допълнение

Оферта - представяне

Декларации

Техническо предложение

Ценови оферти

Договор - проект

Декларация договор

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА /25.01.2015 г./ - http://dox.bg/files/dw?a=1e6ef49770

01.02.2005 г.  ПРОТОКОЛ / http://dox.bg/files/dw?a=ef9ce3fba2 / И РЕШЕНИЕ / http://dox.bg/files/dw?a=c4aae3de86

Всички Обществени поръчки - Профил на купувача

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
e-mail: izs.rousse@gmail.com