Структура

Научно-експериментална база

Директор:
Димчо Недялков, e-mail: dim_sto@abv.bg

В Научно-експерименталната база на Института се стопанисват 7150 da държавна земя.
Тук се произвеждат, базови и С1 семена от сортове (наши и чужди) полски култури, предназначени за нуждите на земеделските производители.

Семепроизводство:

  • Пшеница
  • Овес
  • Люцерна
  • Фий
  • Грах

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
e-mail: izs.rousse@gmail.com