Структура

  1. Наука
    1.1. Научна секция

Селекция


Галина Йорданова Дякова
Галина Йорданова Дякова

доц. д-р Галина Йорданова Дякова
Научна компетентност: Селекция и агротехника на лоза (Vitis vinifera L.). Производство на лозов посадъчен материал.

тел. 088 466 4588

е-mail: djakovaRousse@abv.bg

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
e-mail: izs.rousse@gmail.com