Структура

  1. Наука
    1.1. Научна секция

Селекция


Любомир Илиев Иванов
Любомир Илиев Иванов

гл. ас. д-р Любомир Илиев Иванов
Научна компетентност: Селекция и агротехника на царевица

тел. 089 331 7059

е-mail: nslivanov@abv.bg

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
e-mail: izs.rousse@gmail.com