ИЗС „ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК“ – Русе е комплексен научно-изследователски институт, развиващ научна, приложна и обслужваща дейност в областта на селекцията на полските култури и лозата, семезнанието и агротехниката. Той е научно звено в структурата на ССА.

Институтът е разположен в Северния климатичен район на Дунавската равнина и отстои на 12 км югоизточно от град Русе. Експерименталната работа на института се извършва в опитно поле с размер 1000 дка, вегетационен комплекс и 5 лаборатории.

Актуално

Обява

21.06.2024

ИЗС „Образцов чифлик“, Русе открива процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти: Срок за приемане на офертите:– от 8:30 ч. на 24.06.2024 г.-до 15:00 ч. на 25.07.2024 г., включително. Търгът ще се проведе на 29.07.2024 г. от 9:00 ч. Телефон за информация: 082 820 801 или 088 … повече

Покана за трета демонстрация по Подмярка 1.2

09.05.2024

Картата за участие можете да свалите от ТУК На 11 юни 2024 г. Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе ще проведе трета демонстрация по проект № BG06RDNP001-1.004-0003 „ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ УМЕНИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО И УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ” по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване” от мярка … повече