ИЗС „ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК“ – Русе е комплексен научно-изследователски институт, развиващ научна, приложна и обслужваща дейност в областта на селекцията на полските култури и лозата, семезнанието и агротехниката. Той е научно звено в структурата на ССА.

Институтът е разположен в Северния климатичен район на Дунавската равнина и отстои на 12 км югоизточно от град Русе. Експерименталната работа на института се извършва в опитно поле с размер 1000 дка, вегетационен комплекс и 5 лаборатории.

Актуално

Лимец

Продажба на 80 т лимец

08.09.2023

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе предлага за продажба 80 т лимец, стокова продукция. Цена 600 лв./т За контакти: Димчо Недялков, директор НЕБ, тел.: 089 827 60 60

Проекти

Проекти

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ПРОЕКТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ И ФИНАНСИРАНИ ОТ ССА, ВЪНШНИ ЗА СТРУКТУРНОТО ЗВЕНО ПРОЕКТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ И ФИНАНСИРАНИ ОТ МОН – ФНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕЗФРСР

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе посрещна учени от Румъния

05.06.2023

В периода 18.04. – 23.04.2023 г. ИЗС „Образцов чифлик” – Русе беше посетен от проф. Stefana Jurcoane и проф. Stelica Cristea от University of Agronomy Sciences and Veterinary Medicine – Букурещ, Румъния по Програма Еразъм + мобилност на персонал. Тази мобилност затвърди създадените близки контакти между академичния персонал на двете научни институции и е в … повече