ИЗС „ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК“ – Русе е комплексен научно-изследователски институт, развиващ научна, приложна и обслужваща дейност в областта на селекцията на полските култури и лозата, семезнанието и агротехниката. Той е научно звено в структурата на ССА.

Институтът е разположен в Северния климатичен район на Дунавската равнина и отстои на 12 км югоизточно от град Русе. Експерименталната работа на института се извършва в опитно поле с размер 1000 дка, вегетационен комплекс и 5 лаборатории.

Актуално

Покана за трета демонстрация по Подмярка 1.2

09.05.2024

Картата за участие можете да свалите от ТУК На 11 юни 2024 г. Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе ще проведе трета демонстрация по проект № BG06RDNP001-1.004-0003 „ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ УМЕНИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО И УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ” по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване” от мярка … повече

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе помогна за подобряване уменията на земеделските производители за конкурентоспособно и устойчиво земеделие

09.04.2024

На 29-ти март 2024 г. ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕМЕЗНАНИЕ „ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК”– РУСЕ стартира изпълнение на проект № BG06RDNP001-1.004-0003 „ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ УМЕНИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО И УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ по подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за … повече