Актуално

2023-05-12повече ...

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе посрещна учени от Румъния

2023-05-11повече ...

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе взе участие в информационно събитие, организирано от РУО - Русе

2023-03-20повече ...

ИЗС 'Образцов чифлик' - Русе обявява търг

Вижте повече ...

За Института

ИЗС "ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК" – Русе е комплексен научно-изследователски институт, развиващ научна, приложна и обслужваща дейност в областта на селекцията на полските култури и лозата, семезнанието и агротехниката. Той е научно звено в структурата на ССА.

За Института

Институтът е разположен в Северния климатичен район на Дунавската равнина и отстои на 12 км югоизточно от град Русе. Експерименталната работа на института се извършва в опитно поле с размер 1000 дка, вегетационен комплекс и 5 лаборатории.

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
e-mail: izs.rousse@gmail.com