ЛЮЦЕРНА

Най-новият български сорт люцерна Цвета, признат със заповед на министъра на земеделието, храните и горите през март 2021 г. е собственост на ИЗС „Образцов чифлик” Русе.

Гл. ас. д-р Диана Маринова, ас- д-р Илиана Иванова
ИЗС „Образцов чифлик” Русе

Най-новият български сорт люцерна Цвета, признат със заповед на министъра на земеделието, храните и горите през март 2021 г. е собственост на ИЗС „Образцов чифлик” Русе. Сортът е синтетичен, създаден, по метода поликрос от 9 родителски клона. Сорт Цвета се отнася към традиционните трилистни сортове. Началото на селекционния процес започва през 2005 г.

Естествената височина на растенията на сорт Цвета през пролетта е средна до висока. Растенията са с изправен хабитус и формират стъбла, които са силно разклонени и добре облистени. Цветът на листата е зелен. Съцветието е синьо виолетово до тъмно синьо виолетово. По съдържание на сухо вещество в зелената биомаса сортът превишава сорт Приста 3 с 1,3 – 1,5 процентни единици и превъзхожда стандарта с 8,5% по добив на суха маса. Масата на 1000 семена е от 1,9 g до 2,3 g. Сорт Цвета е устойчив на кореново и стъблено гниене с причинител Phytophtorasp.

Сортът е създаден при специфичните почвено-климатични условия  на Опитното поле на Института, за които са характерни екстремно ниски темлератури през зимата и много високи температури, съчетани с ниска почвена и въздушна влажност, през лятото.  Това обуславя неговата широката екологична пластичност, висока жизненост на растенията  и  бързото  и дружно подрастване на тревостоя напролет.

Сортът е с голяма дълготрайност, което дава възможност посевите да се отглеждат в продължение на 4-5 и повече години, запазвайки своята добра гарнираност. В години с нормални валежи той формира по 4 – 5 откоса. По скалата за отчитане на есенната латентност Цвета спадат към клас 5 (fall dormancy class 5) – средна есенна латентност.

Няма специфични изисквания към условията на средата и може да се отглежда при неполивни условия по традиционната агротехника за люцерната.

 

Люцерна сорт ПРИСТА 5

Признат от ИАСАС през 2013 г.

Растенията са високи 70-79 cm, добре разклонени и изправени. Цветът на листата е зелен, дължината на средното листче е 2,6 cm, а ширината – 1,0 cm. Съцветието е  светло до тъмно лилаво.

Резултатите от конкурсно изпитване показват, че сорт Приста 5 превъзхожда стандартите Приста 2 и Плевен 6 със 7% по добив на сухо вещество. В години с нормални валежи той прави по 4 – 5 откоса.
Сорт Приста 5 е средно – устойчив на брашнеста мана – Erysiphe communis f. medicaginis и много устойчив на кореново и стъблено гниене – Phytophtora sp., и черни листни петна – Pseudopeziza medicaginis. 

Люцерна сорт РОЛИ

Признат от ИАСАС през 2010 г.

Сортът е синтетичен и се отнася към традиционните трилистни сортове люцерна. Растенията са високи 78 cm, добре разклонени и изправени. Цветът на листата е зелен, дължината на средното листче е 2,8 cm, а ширината – 1,0 cm. Съцветието е светло до тъмно лилаво. Резултатите от конкурсно изпитване показват, че сорт Роли превъзхожда стандарта Приста 2 с 9,8% по добив на сухо вещество и с 11,3% по добив на семена. В години с нормални валежи той прави по 4 – 5 откоса. По съдържание на суров протеин сортът превишава стандарта с 0,65 процентни единици.

Сорт Роли е средно – устойчив на брашнеста мана и устойчив на кореново и стъблено гниене.

Люцерна сорт ПРИСТА 3

Сортът е стандарт на ИАСАС

Създаден е от авторски колектив в ИЗС „Образцов чифлик“ – Русе.

Стъблото е почти изправено с височина 70 – 90 cm, с 6 до 9 междувъзлия. Съцветието е средносбито, леко продълговато с тъмносини до светлолилаво оцветени венчелистчета.

Масата на 1000 семена е от 1,8 до 2,2 g. Сортът е устойчив на кореново гниене. Подраства бързо след окосяване и дава 5-6 откоса в благоприятни години. Съдържанието на суров протеин е от 20,53 до 21,96%. Превъзхожда Надежда 2 с 18,7% по добив на сухо вещество и с 15,4% по добив на семена.

Люцерна сорт ПРИСТА 4

Сортът е създаден е от авторски колектив в ИЗС „Образцов чифлик“ – Русе.

Растенията са с изправен хибитус, силно облистени, с ви­сочина 75 – 85 сm, с 6 – 8 междувъзлия. Съцветието е рехаво, продълговато, венчелистчетата са с лилав оттенък. Масата на 1000 семена е от 2.03 до 2.15 g. Има бърз пролетен и след окосяване подраст.Проявява по-добра устойчивост на кореново гниене от Надежда 2. Превишава стандарта по съдържание на суров протеин и съдържа по-малко целулоза.

Добивът на сухо вещество и семена е съответно: 13.7% и 19.2% по-висок от този на Надежда 2.

Люцерна сорт МНОГОЛИСТНА 1

Сортът Многолистна 1 е представител на най-новата генерация многолистни люцерни. Създаден е от авторски колектив от ИЗС „Образцов чифлик“ – Русе, ВСИ – Пловдив и ИГИ – Костинброд.

Над 50% от листата на растенията притежават от 5 до 7 листенца на една листна дръжка. Този белег го отличава от всички български и чужди люцернови сортове, вписани в Националната листа на страната.

Богатата листна маса гарантира 1,5% по-високо съдържание на суров протеин от споменатите сортове. Растенията са силно разклонени, тъмнозелени, с преобладаващи виолетови съцветия.

По добив на суха вегетативна маса сортът не отстъпва на най-добрите български сортове. Растенията са устойчиви на листни болести и кореново гниене.

Общо за четиригодишен период на отглеждане могат да бъдат произведени 6 – 8 t суха вегетативна маса или 80 – 100 kg семена от 1 da без напояване.