ПРОЕКТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ И ФИНАНСИРАНИ ОТ МОН – ФНИ

Срок на изпълнение: 2021 – 2023 г.

„Ефективност на противоерозионни агротехнологии за подобряване на качеството и хидрологичния режим на почвата и ограничаване на емисиите на парникови газове”

Финансиран от ФНИ с договор КП-06-Н46/1 от 27.11.2020

Изпълнител: ИПАЗР „Никола Пушкаров”

Ръководител: доц. д-р Виктор Колчаков

„Употреба на биостимуланти при биологично отглеждане на земеделски култури – оценка на приносите за биоикономиката”

Финансиран от ФНИ с договор КП-06-Н46/6 от 27.11.2020

Изпълнител: ИКХТ – София

Ръководител:доц. д-р Илияна Петрова

„НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „ИНТЕЛИГЕНТНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО”, РП 2.1. Растителна и почвена диагностика и прогноза

Финансиран от МОН

Водещи партньори: Аграрен Университет – Пловдив, Националният институт по метеорология и хидрология, Селскостопанска академия – София, Тракийски Университет – Стара Загора, РУ „Ангел Кънчев“ – Русе, БАН, Висше Военноморско Училище – Варна

2022-ФАИ-01 „СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕТОД И УСТРОЙСТВО ЗА ВЕРТИКАЛНО МУЛЧИРАНЕ НА ПОЧВАТА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РАЗЛИЧНИ МУЛЧИРАЩИ МАТЕРИАЛИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ НА НАКЛОНЕНИ ТЕРЕНИ”

Ръководител: акад. Христо Белоев, дтн

Базова организация: РУ „Ангел Кънчев” – Русе

Срок на проекта: 2022-2022 г.