ПРОЕКТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ И ФИНАНСИРАНИ ОТ ССА, ВЪНШНИ ЗА СТРУКТУРНОТО ЗВЕНО

  • Текущи

„Оценка на почвеното качество и мерки за ограничаване на почвената ерозия и емисиите на парникови газове при черноземи”

Ръководители: доц. д-р Гергана Кунчева и доц. д-р Виктор Колчаков. Базова организация ИПАЗР „Никола Пушкаров” – София.

Срок на проекта: 2021 – 2024 г.

ЗФТК 15 „Съхранение, проучване, поддържане и устойчиво използване на растителните генетични ресурси в България“

Ръководител: доц. д-р Гергана Дешева

Базова организация ИРГР – Садово

Срок на проекта: 2021 – 2024 г.

ПОЗАМ 12 „Оптимизиране подхода за контрол на заплевеляването при основни земеделски култури”

Ръководител: доц. д-р Пламен Серафимов

Базова организация ИФК – Плевен

Срок на проекта: 2022 – 2025 г.

  • Приключили

TH 2 „Алтернативни биотехнологични подходи за подобряване защитата и продуктивността при земеделски култури”

Ръководител: доц. д-р Илиана Петрова

Базова организация ИКХТ – София

Срок на проекта: 2019 – 2022 г.

ЗФТК 5 „Селекция, сортоподдържане и семепроизводство на високопродуктивни царевични хибриди от всички групи на зрялост и направления на използване“

Ръководител: доц. д-р Валентина Иванова Вълкова

Базова организация ИЦ – Кнежа.

Срок на проекта: 2019 – 2022 г.

ЗФТК 2 „Оценка на фитосанитарнотосъстояние на зърнено-житни култури в различни агроекосистеми и разработване на интегрирани методи за растителна защита в производството на здравословна продукция”

Ръководител: доц. д-р Дина Атанасова

Базова организация ИЗ – Карнобат.

Срок на проекта: 2019 – 2022 г.