ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

ЗФТК 22 „Проучване, съхранение, селекция и сортоподдържане на зърнено-житни, зърнено-бобови култури и люцерна“

Ръководители: гл. ас. д-р Любомир Иванов и гл. ас. д-р Диана Маринова

Срок на проекта: 2022 – 2025 г.

ОЛ 15 Технологични и екологични подходи при производството на лозов посадъчен материал”

Ръководител: гл. ас. д-р Светлана Стоянова

Срок на проекта: 2022 – 2025 г.

ОЛ 16 “Селекция на сортове лоза, устойчиви на абиотични и биотични стресови фактори, подходящи за развитие на екологично лозарство”

Ръководител: доц. д-р Галина Дякова

Срок на проекта: 2022 – 2025 г.

ПОЗАМ 11 „Разработване и усъвършенстване на елементи от технологии за производство на основни полски култури, насочени към съхраняване на почвеното плодородие, в условията на устойчиво екологично земеделие”

Ръководител: гл. ас. д-р Евгения Жекова-Неделчева

Срок на проекта: 2022 – 2025 г.