Селекция

Създаване на нови високопродуктивни сортове от следните култури: пшеница, царевица, фасул, люцерна и лоза. Сортоподдържане и семепроизводство на високи категории автентични семена от сертифицираните сортове. Сортоподдържане и производство на сертифициран лозов посадъчен материал.

Завеждащ отдел:
гл. ас. д-р Диана Маринова, селекция на люцерна

Научни сътрудници и компетентност

СЕЛЕКЦИЯ НА ПШЕНИЦА

При селекция на пшеницата се работи по метода на междусортовата хибридизация. Създаване на нови високодобивни, сухоустойчиви сортове  обикновена мека пшеница с високо качество на зърното.

СЕЛЕКЦИЯ НА ФАСУЛ

Създаване на раноцъфтящи и ранозрели сортове с по-къс вегетационен период, по-едрозърнести, с по-високо съдържание на протеин, добра адаптивност, широка екологична пластичност и толерантност на стресови фактори.

СЕЛЕКЦИЯ НА ЦАРЕВИЦА

Създаване на хибриди царевица за зърно, екологически пластични, сухоустойчиви, с висока продуктивност.

Селекционно-подобрителната работа се извежда чрез:

  • инцухт
  • вътревидова хибридизация
  • сортоподдържане на самоопрашените линии

СЕЛЕКЦИЯ НА ЛЮЦЕРНА

Създаване на сортове люцерна с висока продуктивност, подобрено качество и дълготрайност.

Селекционно-подобрителната работа се извежда в 3 направления:

  • самоопрашване, хибридизация и поликрос на трилистни сортове люцерна.
  • самоопрашване и отбор на многолистни генплазми люцерна.
  • проучване и отбор на люцернови генплазми устойчиви на икономически важни за страната болести и неприятели

СЕЛЕКЦИЯ НА ЛОЗА

Създаване висококачествени винени и семенни и безсеменни десертни сортове лоза, пластични  към  условията  на  околната среда  и  подходящи  за развитие на устойчиво и екологично лозарство, чрез развиване на селекционния процес на съвременно научно-методично ниво и използване на разнородна генетична плазма.

Прилагани селекционни методи:

  • индивидуален клонов отбор върху популации от десертни и винени сортове лози и размножаване на най-перспективните клонове
  • вътревидова и междувидова хибридизация между нови сортове и хибриди, като се използва нова и разнородна генетична плазма, носител на устойчивост, с цел създаване на екологически издържани сортове с висока пластичност
  • самоопрашване (инбридинг) между сортове и хибриди, с цел селекциониране на нови сортове с ценни рецесивни признаци (безсеменност, пластичност, устойчивост на болести и др.)