Завеждащ отдел

Диана Христова Маринова

гл. ас. д-р Диана Христова Маринова
Научна компетентност: Селекция и семепроизводство на люцерна
(Medicago sativa L.)

тел. 089 331 70 62

е–mail: diana27hm@abv.bg