Покана за трета демонстрация по Подмярка 1.2

Картата за участие можете да свалите от ТУК

На 11 юни 2024 г. Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе ще проведе трета демонстрация по проект № BG06RDNP001-1.004-0003 „ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ УМЕНИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО И УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ” по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване” от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година.

Желаещите да присъстват на демонстрацията трябва да бъдат регистрирани земеделски стопани или наети в техните стопанства.

Предварително, при нас се попълва карта за участие (Приложение №3 от условията за изпълнение), като е необходимо да се представи наличен УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР (УИНЗС) НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СТОПАНИН И ТРУДОВ/ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР НА НАЕТИТЕ В СТОПАНСТВОТО!

За участниците ще бъдат осигурени две кафе-паузи, обяд и ще бъдат поети транспортните им разходи – гориво (при представен голям талон на автомобила и фактура, удостоверяваща цената на горивото от деня на демонстрацията) или автобусен билет.

Демонстрация на тема:
„ДЕМОНСТРАЦИЯ НА УТВЪРДЕНИ В ПРАКТИКАТА СОРТОВЕ ПШЕНИЦА В АГРОЕКОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ НА СТОПАНСКАТА 2022-2023 Г.”

830 – 900 Регистрация, получаване на материали, кафе
900 – 1115 Установяване приспособимостта на сортове пшеница към агроклиматичните условия на околната среда” (демонстрацията ще бъде проведена в опитното поле на ИЗС „Образцов чифлик”).
Лектор: гл. ас. д-р Любомир Иванов и ас. Галин Гинчев
Една дейност, с продължителност от 3 учебни часа по 45 min.
1115 – 1130 Кафе пауза
1130 – 1300 Установяване приспособимостта на сортове пшеница към агроклиматичните условия на околната среда” (демонстрацията ще продължи в опитното поле на ИЗС „Образцов чифлик”).
Лектор: гл. ас. д-р Любомир Иванов и ас. Галин Гинчев
Една дейност, с продължителност от 2 учебни часа по 45 min.
1300 – 1400 Обяд и кафе пауза
1400 – 1615 Установяване приспособимостта на сортове пшеница към агроклиматичните условия на околната среда” (демонстрацията ще бъде проведена в лабораторния комплекс на ИЗС „Образцов чифлик”).
Лектор: гл. ас. д-р Любомир Иванов и ас. Галин Гинчев
Една дейност, с продължителност от 3 учебни часа по 45 min.
1615 Приключване на демонстрационните дейности.

КРАЕН СРОК ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА КАРТА ЗА УЧАСТИЕ – ДО 24 МАЙ 2024 Г.
ОЧАКВАМЕ ВИ!
МОЛЯ, ИЗПРАТЕТЕ ПОПЪЛНЕНИТЕ И СКАНИРАНИ КАРТИ ЗА УЧАСТИЕ НА E-MAIL: izs.rousse@gmail.com

За повече информация на телефон:
082 820 801 – централа ИЗС „Образцов чифлик”
088 211 9785 – Светлана Стоянова