ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕЗФРСР

Проект по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., финансиран от Програма за развитие на селските райони;

„Разработване на иновативни биостимуланти за нуждите на селското стопанство”

Срок: 26.02.2021–01.09.2023 г.

Ръководител на научния екип: доц. д-р Илияна Петрова

Работен пакет 3: „Провеждане на моделни експерименти за установяване ефекта от третиране с биостимуланти върху продуктивността на 3 вида култури: пшеница, ечемик и лешници“.

Проект по подмярка 1.2, финансиран от Програма за развитие на селските райони

„Трансфер на знания и подобряване уменията на земеделските производители за конкурентноспособно и устойчиво земеделие”

Срок за изпълнение: 01.10.2025 г.

Ръководител на научния екип: доц. д-р Галина Дякова

Подробно