Завеждащ отдел

Евгения Добрева Жекова-Неделчева

гл. ас. д-р Евгения Добрева Жекова-Неделчева
Научна компетентност: ентомология

тел. 088 422 7506

е-mail: e.d.zhekova@abv.bg