Evgeniya Dobreva Zhekova-Nedelcheva

AGROTECHNICS OF ARABLE CROPS AND VINE IN CONDITIONS OF CONVENTIONAL AND ORGANIC FARMING

Евгения Жекова

Chief Assist. Prof. Evgeniya Dobreva Zhekova-Nedelcheva, PhD
Entomology

tel. +359 88 422 75 06

е-mail: e.d.zhekova@abv.bg