ИЗС „Образцов чифлик” – Русе помогна за подобряване уменията на земеделските производители за конкурентоспособно и устойчиво земеделие

На 29-ти март 2024 г. ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕМЕЗНАНИЕ „ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК”– РУСЕ стартира изпълнение на проект № BG06RDNP001-1.004-0003 „ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ УМЕНИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО И УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ по подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

Проведена беше първата демонстрация от одобрената план-програма на демонстрационните дейности на тема: “УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УМЕНИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРИ РЕЗИТБАТА И ФОРМИРАНЕ НА ЛОЗА”
Съгласно условията за изпълнение на проекта, за Дейност 1, бяха проведени 8 учебни часа по 45 min от 3-ма преподаватели. Темите, застъпени в демонстрацията, съответстват на Приоритет 2А и 4Б от програмата.
Демонстрацията премина при засилен интерес и беше достигнат таванът на допустимост от 30 земеделски стопани и наетите в техните стопанства, които предварително бяха попълнили карти за участие.

Програмата, предварително заложена в графика, беше стриктно спазена. В продължение на три учебни часа, доц. д-р Галина Дякова и ас. Ралица Минчева запознаха участниците с целта, задачите и техническите правила при резитбата на лозата. Демонстрирана беше и резитба за формиране на средностъблен Гийо, както правила и техники на извършване на резитба при лозата. Лекторите демонстрираха как се установява потенциалната родовитост на лозите, с цел при резитбата те да бъдат натоварени с пъпки правилно. Част от участниците показаха своите умения.

В рамките на един час гл. ас. д-р Илиана Иванова запозна участниците с икономически важните болести при лозата, както и навременното и безопасно прилагане на растително-защитните мероприятия. Д-р Иванова подчерта, че опазването на лозята от болести е един от най-важните фактори за достигане на по-високи добиви и качество на продукцията. На участниците бяха показани фитопатологични обекти с болести, като им беше дадена възможността да работят самостоятелно с определители, лабораторни лупи, микроскоп, справочници и други пособия.

Особен интерес предизвика демонстрираната от доц. д-р Галина Дякова и ас. Ралица Минчева резитба за поддържане на средностъблен Гийо на плододаващи лози. Посочени бяха принципите на резитбата, времето на извършване, биологията и същността на операцията. Беше дадена възможност на някои от участниците да приложат уменията си и чрез корекции да се изгладят някои грешки в изпълненията си.

В рамките на два часа доц. д-р Галина Дякова и ас. Ралица Минчева запознаха участниците с резитбата при измръзване на лози. Бяха посочени критичните температури за измръзване при лозата и коригиращите резитби при различна степен на поражение от ниски температури.

На участниците в мероприятието бяха осигурени две кафе паузи и обяд.

Вярваме, че след проведеното обучение, участниците в демонстрацията ще могат да разпознават икономически важните болести при лозата и да предприемат навременни действия по техния контрол, а чрез правилно извършване на резитбените операции при формиране и поддържане на средностъблен Гийо и при измръзване на лози, значително ще се повишат техните умения и ще постигнат подобряване на някои механични и технологични показатели на гроздето, а и неговата цена.

ИЗС „Образцов чифлик“ обявява търг

ИЗС „Образцов чифлик” Русе открива процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

 – Позиция № 1 „Помещения № 1 и 2”.
Те са част от сграда „Гаражни клетки”, която се намира в селскостопанския двор на „НЕБ” към ИЗС „Образцов чифлик” Русе в кв. ДЗС, гр. Русе.
Позиция № 2 „Помещения № 7 и 8, № 9 и 10 и № 11”.
Помещения № 7, 8, 9 и 10 са част от сграда „Гаражни клетки”, а помещение № 11 е част от сграда „Хангар за комбайни”. Сградите се намират в селскостопанския двор на „НЕБ” към ИЗС „Образцов чифлик” Русе в кв. ДЗС, гр. Русе.
– Позиция № 3 „Помещения № 5 и 6”.
Те са част от сграда „Гаражни клетки”, която се намира в селскостопанския двор на ИЗС „Образцов чифлик” в кв. Образцов чифлик, гр. Русе.

Срок за приемане на заявленията:
 – от 8,00ч. на 27.02.2024г.
– до 15,00ч. на 27.03.2024г.

Търгът ще се проведе на 28.03.2024г. /четвъртък/, от 9.00ч..

Телефон за информация: 082 820801.

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе посрещна учени от Румъния

В периода 18.04. – 23.04.2023 г. ИЗС „Образцов чифлик” – Русе беше посетен от проф. Stefana Jurcoane и проф. Stelica Cristea от University of Agronomy Sciences and Veterinary Medicine – Букурещ, Румъния по Програма Еразъм + мобилност на персонал.

Тази мобилност затвърди създадените близки контакти между академичния персонал на двете научни институции и е в отговор на осъществени предходни мобилности на гл. ас. д-р Любомир Иванов, гл. ас. д-р Диана Маринова, гл. ас. д-р Илиана Иванова, ас. Гергана Иванова-Ковачева, гл. ас. д-р Евгения Жекова, ас. Галин Гинчев и ас. Петър Николов в румънския университет.

Проф. Jurcoane и проф. Cristea се запознаха с научно-изследователските проекти на ИЗС „Образцов чифлик” – Русе, лабораториите и опитното поле. Бяха проведени разговори и постигнато съгласие за съвместно участие в Interreg VI-A Romania-Bulgaria Programme.