Покана за трета демонстрация по Подмярка 1.2

Картата за участие можете да свалите от ТУК

На 11 юни 2024 г. Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе ще проведе трета демонстрация по проект № BG06RDNP001-1.004-0003 „ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ УМЕНИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО И УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ” по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване” от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година.

Желаещите да присъстват на демонстрацията трябва да бъдат регистрирани земеделски стопани или наети в техните стопанства.

Предварително, при нас се попълва карта за участие (Приложение №3 от условията за изпълнение), като е необходимо да се представи наличен УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР (УИНЗС) НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СТОПАНИН И ТРУДОВ/ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР НА НАЕТИТЕ В СТОПАНСТВОТО!

За участниците ще бъдат осигурени две кафе-паузи, обяд и ще бъдат поети транспортните им разходи – гориво (при представен голям талон на автомобила и фактура, удостоверяваща цената на горивото от деня на демонстрацията) или автобусен билет.

Демонстрация на тема:
„ДЕМОНСТРАЦИЯ НА УТВЪРДЕНИ В ПРАКТИКАТА СОРТОВЕ ПШЕНИЦА В АГРОЕКОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ НА СТОПАНСКАТА 2022-2023 Г.”

830 – 900 Регистрация, получаване на материали, кафе
900 – 1115 Установяване приспособимостта на сортове пшеница към агроклиматичните условия на околната среда” (демонстрацията ще бъде проведена в опитното поле на ИЗС „Образцов чифлик”).
Лектор: гл. ас. д-р Любомир Иванов и ас. Галин Гинчев
Една дейност, с продължителност от 3 учебни часа по 45 min.
1115 – 1130 Кафе пауза
1130 – 1300 Установяване приспособимостта на сортове пшеница към агроклиматичните условия на околната среда” (демонстрацията ще продължи в опитното поле на ИЗС „Образцов чифлик”).
Лектор: гл. ас. д-р Любомир Иванов и ас. Галин Гинчев
Една дейност, с продължителност от 2 учебни часа по 45 min.
1300 – 1400 Обяд и кафе пауза
1400 – 1615 Установяване приспособимостта на сортове пшеница към агроклиматичните условия на околната среда” (демонстрацията ще бъде проведена в лабораторния комплекс на ИЗС „Образцов чифлик”).
Лектор: гл. ас. д-р Любомир Иванов и ас. Галин Гинчев
Една дейност, с продължителност от 3 учебни часа по 45 min.
1615 Приключване на демонстрационните дейности.

КРАЕН СРОК ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА КАРТА ЗА УЧАСТИЕ – ДО 24 МАЙ 2024 Г.
ОЧАКВАМЕ ВИ!
МОЛЯ, ИЗПРАТЕТЕ ПОПЪЛНЕНИТЕ И СКАНИРАНИ КАРТИ ЗА УЧАСТИЕ НА E-MAIL: izs.rousse@gmail.com

За повече информация на телефон:
082 820 801 – централа ИЗС „Образцов чифлик”
088 211 9785 – Светлана Стоянова

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе помогна за подобряване уменията на земеделските производители за конкурентоспособно и устойчиво земеделие

На 29-ти март 2024 г. ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕМЕЗНАНИЕ „ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК”– РУСЕ стартира изпълнение на проект № BG06RDNP001-1.004-0003 „ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ УМЕНИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО И УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ по подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

Проведена беше първата демонстрация от одобрената план-програма на демонстрационните дейности на тема: “УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УМЕНИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРИ РЕЗИТБАТА И ФОРМИРАНЕ НА ЛОЗА”
Съгласно условията за изпълнение на проекта, за Дейност 1, бяха проведени 8 учебни часа по 45 min от 3-ма преподаватели. Темите, застъпени в демонстрацията, съответстват на Приоритет 2А и 4Б от програмата.
Демонстрацията премина при засилен интерес и беше достигнат таванът на допустимост от 30 земеделски стопани и наетите в техните стопанства, които предварително бяха попълнили карти за участие.

Програмата, предварително заложена в графика, беше стриктно спазена. В продължение на три учебни часа, доц. д-р Галина Дякова и ас. Ралица Минчева запознаха участниците с целта, задачите и техническите правила при резитбата на лозата. Демонстрирана беше и резитба за формиране на средностъблен Гийо, както правила и техники на извършване на резитба при лозата. Лекторите демонстрираха как се установява потенциалната родовитост на лозите, с цел при резитбата те да бъдат натоварени с пъпки правилно. Част от участниците показаха своите умения.

В рамките на един час гл. ас. д-р Илиана Иванова запозна участниците с икономически важните болести при лозата, както и навременното и безопасно прилагане на растително-защитните мероприятия. Д-р Иванова подчерта, че опазването на лозята от болести е един от най-важните фактори за достигане на по-високи добиви и качество на продукцията. На участниците бяха показани фитопатологични обекти с болести, като им беше дадена възможността да работят самостоятелно с определители, лабораторни лупи, микроскоп, справочници и други пособия.

Особен интерес предизвика демонстрираната от доц. д-р Галина Дякова и ас. Ралица Минчева резитба за поддържане на средностъблен Гийо на плододаващи лози. Посочени бяха принципите на резитбата, времето на извършване, биологията и същността на операцията. Беше дадена възможност на някои от участниците да приложат уменията си и чрез корекции да се изгладят някои грешки в изпълненията си.

В рамките на два часа доц. д-р Галина Дякова и ас. Ралица Минчева запознаха участниците с резитбата при измръзване на лози. Бяха посочени критичните температури за измръзване при лозата и коригиращите резитби при различна степен на поражение от ниски температури.

На участниците в мероприятието бяха осигурени две кафе паузи и обяд.

Вярваме, че след проведеното обучение, участниците в демонстрацията ще могат да разпознават икономически важните болести при лозата и да предприемат навременни действия по техния контрол, а чрез правилно извършване на резитбените операции при формиране и поддържане на средностъблен Гийо и при измръзване на лози, значително ще се повишат техните умения и ще постигнат подобряване на някои механични и технологични показатели на гроздето, а и неговата цена.

ИЗС „Образцов чифлик“ обявява търг

ИЗС „Образцов чифлик” Русе открива процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

 – Позиция № 1 „Помещения № 1 и 2”.
Те са част от сграда „Гаражни клетки”, която се намира в селскостопанския двор на „НЕБ” към ИЗС „Образцов чифлик” Русе в кв. ДЗС, гр. Русе.
Позиция № 2 „Помещения № 7 и 8, № 9 и 10 и № 11”.
Помещения № 7, 8, 9 и 10 са част от сграда „Гаражни клетки”, а помещение № 11 е част от сграда „Хангар за комбайни”. Сградите се намират в селскостопанския двор на „НЕБ” към ИЗС „Образцов чифлик” Русе в кв. ДЗС, гр. Русе.
– Позиция № 3 „Помещения № 5 и 6”.
Те са част от сграда „Гаражни клетки”, която се намира в селскостопанския двор на ИЗС „Образцов чифлик” в кв. Образцов чифлик, гр. Русе.

Срок за приемане на заявленията:
 – от 8,00ч. на 27.02.2024г.
– до 15,00ч. на 27.03.2024г.

Търгът ще се проведе на 28.03.2024г. /четвъртък/, от 9.00ч..

Телефон за информация: 082 820801.

Весела Коледа и Успешна Нова 2024!

Продажба на 80 т лимец

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе предлага за продажба 80 т лимец, стокова продукция. Цена 600 лв./т

За контакти:

Димчо Недялков, директор НЕБ, тел.: 089 827 60 60