Breeding

Galina Dyakova

Assoc. Prof. Galina Yordanova Dyakova, PhD
Breeding of Vine (Vitis vinifera L.)

tel. +359 88 466 4588

е-mail: djakovaRousse@abv.bg